Kalen Etzler checks off to-do list on way to Ohio State